Chistione linguìstica: un’idea de solutzione

https://ulsaltabaronia.myblog.it/media/02/02/1837144857.jpg

SRD

Sa chistione linguìstica sarda paret chi siat lòmpida a unu puntu mortu.

No est chi sa limba siat posta peus chi in sos annos colados. Antzis, forsis diamus poder nàrrere chi unas cantas conchistas sunt intradas comomai in su sensu comunu e in sa prassi de gente meda.

Sunt su tretu teòricu, su meledu polìticu e sa cherta de solutziones, chi parent firmos.

Sa polìtica istitutzionale, mancari sa giunta regionale siat ghiada dae su Partidu Sardu, ammustrat pagu e nudda interessu.

Sa lee regionale 22/2018, aproada in su finire de sa legisladura colada, no at batidu frutos de importu, e forsis est causende carchi problema nou puru.

Sas istitutziones acadèmicas dormint sonnos trancuillos, bidende chi su moimentu linguìsticu at pèrdidu fortza e gana de gherrare.

Sas resones de custa cunditzione las podimus atzapare in sas divisiones de su fronte linguìsticu e in sa mancàntzia de unu “tzentru de gravidade permanente” chi fatzat de puntu de riferimentu teòricu e pragmàticu.

In sa prassi linguìstica tenet un’importàntzia manna su fatu chi su sardu no siat galu intradu cun deretu prenu in s’iscola e chi su protzessu de standardizatzione no siat andende a logu.

Sunt duos problemas ligados.

Chena s’imparu scolàsticu peruna limba minorizada podet essire dae sa cunditzione de diglossia o de dilalia.

Faeddare de bilinguismu, a die de oe, chena parare fronte a custa parte de sa chistione, paret petzi un’utopia pro bisadores in fora de su mundu.

Craru, b’at una batalla polìtica de fàere. In Sardigna, in Itàlia e in s’àmbitu internatzionale. Carchi passu l’amus fatu, ma sunt galu pagos e no amus otènnidu belle nudda, pro como.

Su protzessu de istandardizatzione est una pelea chi podet pàrrere prus pagu mala a la contivigiare, giai chi dipendet prus chi àteru dae sa voluntade nostra. Ma a un’àtera ala est forsis sa punna prus matanosa a li pònnere fatu.

Primu, ca no esistit galu una cussèntzia comuna e cumpartzida de custa netzessidade.

Segundu, ca su materiale chi giai esistit pro nche lòmpere a una solutzione non agradat a totus.

E però a àere finamentras una limba de cobertura pro totus sos impreos ufitziales, didaticos e comunicativos diat deper èssere s’obietivu prus de importu pro totu su moimentu linguìsticu.

Apo a acrarire deretu proite.

Ma in antis de totu tocat de nàrrere chi est unu resurtadu chi no arribat a sa sola e galu prus pagu est possìbile a l’otènnere sighende a cuntierrare.

In custu tretu, a dolu mannu nostru, nos semus divisos in fatu a positziones ideològicas, o campanilìsticas, o pseudo-scientìficas, cando no amus postu in antis a totu chistiones personales. Est unu dannu ogetivu.

Su chi tocat de pònnere in su tzentru de s’arresonu est in antis de totu s’aspetu pragmàticu.

A ite serbit una limba? A comunigare. Non serbit a nos dare un’identidade, nen a nos distìnghere, nen a nos dare argumentos polìticos.

Chi siat craru, totus custas cosas bi sunt, in sa chistione linguìstica, ma non pertocant s’impreu bivu e ativu de sa limba. E chena s’impreu ativu e bivu de sa limba, totu sa chistione nde ruet a terra.

Pro afortziare s’impreu e sa dignidade de una limba minorizada tocat de la pònnere in una cunditzione bona pro chi sa gente l’impreet.

Duncas tocat de cumprèndere ite mancat a su sardu pro chi potzat torrare a èssere una limba normale, de impreu lìberu, una limba biva a beru.

In intro de custa prospetiva non nos bastat una grafia comuna pro totus sos dialetos sardos ebbia, comente at propostu calicunu (e, a manera prus funguda e argumentada, in antis de àteros, R. Bolognesi).

No est sceti contu de ischire comente iscrìere cada unu su sardu suo.

Primu, ca no est chi totus apant unu sardu issoro.

Segundu, ca depimus tènnere in contu totus cussos chi su sardu lu depent imparare dae nou, sardos o istranzos chi siant.

E, su de tres, ma de importu mannu, ca una grafia comuna pro iscrìere cale si siat sardu non nos agiuat a resòrvere sos problemas chi adobiamus in s’impreu pràticu.

Lu naro no comente printzìpiu teòricu, ma pro esperièntzia, a pustis de annos de pràtica cun sa limba, mescamente de bortaduras de testos diferentes pro longària, pro temas e pro destinatàrios.

Non pigo nemmancu in cunsideru s’idea de partzire sa limba sarda in duas o prus perras, comente chi in Sardigna b’esserent duas o prus limbas sardas.

Custu orientamentu, chi esistit etotu, mi paret un’isbàlliu mannu, in sensu istòricu, sotziale e prus chi totu polìticu.

Nos serbit imbetzes una limba sarda unitària, standardizada e ufitziale chi potzat èssere impreada in totue, dae sas etichetas de sos produtos de consumu, a sas boghes entziclopèdicas, a sos testos iscolàsticos, a sos mèdios sotziales e gai sighende.

L’isco bene chi a faeddare de “limba istandard” a belle totus sos sardòfonos lis pesat sa tudda. Pro s’arrore, no pro su gosu.

E però no amus àteru mèdiu pro nche lòmpere a sa solutzione.

Una limba standard cheret nàrrere una grammàtica, una morfologia, una sintassi, règulas ortogràficas e de impreu, unu lèssicu.

E, a un’àtera banda, unu ente pùblicu, acadèmicu, autònomu, bene finantziadu, chena partidos e polìticos in mesu de sos pees, chi ghiet su protzessu e li donet garantzias, lu tentet e ponzat manu a sos traballos chi serbint.

Ite diat deper fàere unu ente acadèmicu che a custu?

Pro esempru, una chirca sotziu-linguìstica noa, a pustis de cudda de su 2006.

Pro esempru, una chirca lessicològica e sa redatzione de un’atlante linguìsticu de sa Sardigna, agiornadu e cumpridu.

Pro esempru, unu ditzionàriu generale, inue siat codificada sa morfologia de sas paràulas chi formant parte de su lèssicu standardizadu (pighende sos duos, o a su prus sos tres, geosinònimos prus impreados, cando bi nd’ant medas, ecc.).

Unas cantas de custas cosas esistint giai, in totu o in parte. No est chi tochet de fàere totu sa faina dae nou.

Amus un’elaboratzione avantzada e un’impreu de annos cun sa LSC, mancari non bi pragat a calicunu.

Potzo cunfirmare, pro s’esperièntzia mea, chi sa LSC est un’esperimentu profetosu, in sa pràtica.

Ma esistit fintzas s’elaboratzione de is Arrègulas, chi podet agiuare in su traballu de istandardizatzione.

E sa proposta gràfica de R. Bolognesi oferit carchi solutzione de interessu pro mediare intre sos sèberos diferentes.

Sa cosa de importu est chi non nos lassemas arrocare cun ideas tusturrudas de diferentzialismu a cale si siat prètziu.

Est pretzisu abbandonare sas propustas de grafias stravanadas, de ortografia esòtica, e àteras cosas gai. Sunt petzi carreras chena essida, non serbint a nudda de bonu.

Una limba standard depet poder èssere imparada cun fatzilidade a totus, mescamente a sos alfabetizados in italianu, est a nàrrere totus sos sardos.

Non nos depet ispantare s’idea de nos buscare una limba sarda standardizada, mescamente si tenimus in contu totus sas conchistas de sa linguìstica e de sa sotziu-linguìstica cuntemporàneas.

Podet pàrrere una cosa artifitziale meda, ma no est de gasi.

No esistit limba peruna, in su mundu, chi apat otènnidu s’ufitzialidade sua pro more de caraterìsticas suas ebbia. O ca chie l’impreaiat at seberadu sceti una grafia comuna pro totus sos dialetos de unu sistema linguìsticu.

Totus sas limbas standardizadas e ufitziales sunt fraigadas, sunt artifitziales, sunt impostas dae s’artu, belle semper a manera autoritària puru.

Nois amus sa possibilidade istòrica de elaborare custa solutzione a manera cumpartzida, arresonende paris e detzidende sceti pro su bene de sa limba sarda e non pro sa glòria de chie si siat.

Chena una limba standardizada comuna no amus a essire mai dae s’agorru astrintu inue nos semus impresonados. Nen amus isperàntzia peruna de bìdere una die su sardu impreadu in s’iscola nen reconnotu in mesu a sas limbas ufitziales in su livellu internatzionale.

Tèngio pagas dudas, a pitzu de custu tretu de sa chistione. Est unu contu pragmàticu, torro a nàrrere. Sas dudas chi tèngio pertocant sas maneras de otènnere su resurtadu chircadu.

A mie mi diat agradare unu mètodu partetzipadu, cun sa cramada de totus sos interessados, sos chi traballant cun sa limba, in cale si siat manera.

Fintzas inoghe non semus postos male. B’est giai istada, pagos annos a como, una Cunferèntzia Aberta, pùblica, cun custu tema, chi at batidu frutos de interessu mannu.

No est galu publicada, ma su traballu est fatu. Cussa est una base de partèntzia forte, pro esempru.*

Ma, a pustis de custu, e tenende in contu su chi nd’essit dae sos protzessos partetzipativos, depent èssere sos linguistas e sos espertos de custos temas a nde bogare a campu sa solutzione.

Bogamus de mesu sas faddinas possìbiles: totu custu est unu sèberu polìticu. Ma chi, infines, tenet unu càbidu linguìsticu. Non m’atrivo mancu pro sònniu a nàrrere chi est fàtzile.

E, mancari totu custu, non bido àtera àndala. Nessi si bolimus chi su sardu siat un’aina de emantzipatzione sotziale e culturale, chi atzapet torra sa dignidade e sa libertade sua e chi siat unu bene mannu de totus sos sardos, in Sardigna e in su mundu.

Ca no est petzi contu de identidade. Est, forsis in antis de totu, unu contu de democratzia, de deretos e fintzas de formas econòmicas e sotziales noas.

Bi cherent cumpetèntzia, cussèntzia polìtica e istima manna pro sa terra e sa gente nostra. E tocat de imparare a parare fronte a sa contrariedade, a nos cunfrontare rispetende sas positziones diferentes.

Est una punna chi tocat a nois, a su tempus nostru. A isetare duas generatziones pro bi dare una ghetada de manu podet èssere tropu a tardu.

Sa proposta mea est custa. Est una poposta, no unu cumandu (o de gasi o nudda). Bolet articulada de prus e averguada.

Chie si siat, si est interessada/u e tenet argumentos, in bonu o contràrios, at sa facultade prena de nde arresonare.

Bastat chi s’arresonu torret a inghitzare e chi andet cara a una solutzione generale, pragmàtica e cumpartzida.

*CURRETZIONE Su libru cun sos materiales collidos in sa Cunferèntzia Aberta esistit e est giai publigadu. No l’ischia e nde pedo perdonu. Diat èssere importante a lu cumpartzire e a bi meledare a subra.

—————————————————————————–

ITA

La questione linguistica sarda sembra essere arrivata a un punto morto.

La lingua sarda, di suo, non è messa peggio che negli anni scorsi. Anzi, potremmo dire che ormai certe conquiste sono entrate nel senso comune e nella prassi di molte persone.

A sembrare fermi sono l’ambito teorico, la riflessione politica e la ricerca di soluzioni.

La politica istituzionale, benché la giunta regionale sia guidata dal PsdAz, mostra un interesse scarso o nullo. La LR 22/2018, approvata alla fine della scorsa legislatura, non ha dato frutti significativi e forse sta persino creando qualche problema nuovo.

Le istituzioni accademiche dormono sonni tranquilli, visto che il movimento linguistico ha perso forza e intenti bellicosi.

Possiamo rintracciare le ragioni di questa condizione nelle divisioni del fronte linguistico e nella mancanza di un “centro di gravità permanente” chi faccia da punto di riferimento teorico e pragmatico.

Nella prassi linguistica ha una grande rilevanza il fatto che il sardo non sia ancora entrato con pieno diritto nella scuola e che il processo di standardizzazione non stia procedendo.

Sono due problemi collegati.

Senza l’insegnamento scolastico nessuna lingua minorizzata può uscire dalla condizione di diglossia o di dilalia.

Parlare di bilinguismo, oggi, senza affrontare questa parte della questione suona come un’utopia per sognatori fuori dal mondo.

Certamente c’è una battaglia politica da fare. In Sardegna, in Italia e a livello internazionale. Qualche passo l’abbiamo fatto, ma sono ancora pochi e non abbiamo ancora ottenuto quasi nulla, per adesso.

Il processo di standardizzazione è un compito di cui può sembrare meno complicato venire a capo, dato che dipende fondamentalmente dalla nostra volontà. Ma da un altro lato è forse l’obiettivo più difficile da perseguire.

In primo luogo, perché ancora non esiste una coscienza comune e condivisa circa la sua necessità.

In secondo luogo, perché il materiale già esistente e destinato a fornire una soluzione non va bene a tutti.

Tuttavia, avere finalmente una lingua “tetto” per tutti gli impieghi ufficiali, didattici e comunicativi dovrebbe essere l’obiettivo più importante per tutto il movimento linguistico.

Chiarirò subito il perché.

Ma prima di tutto bisogna dire che è un risultato che non arriva da solo e tanto meno è ottenibile continuando a litigare.

Su questo terreno, purtroppo, ci siamo divisi sulla base di posizioni ideologiche, o campanilistiche, o pseudo-scientifiche, quando pure non abbiamo privilegiato questioni personali. È un danno oggettivo.

Quel che è necessario mettere al centro della discussione è prima di tutto l’aspetto pragmatico.

A cosa serve una lingua? A comunicare. Non serve a darci una identità, né a distinguerci, né a offrirci argomenti politici.

Sia chiaro, queste cose sono tutte ricomprese nella questione linguistica, ma non riguardano l’uso vivo e attivo della lingua. E senza l’uso vivo e attivo della lingua, l’intera questione crolla su se stessa.

Per promuovere l’uso e la dignità di una lingua minorizzata bisogna porla in una condizione favorevole perché le persone la usino. Perciò bisogna capire cosa manchi al sardo perché possa diventare di nuovo una lingua normale, di libero uso, una lingua viva a tutti gli effetti.

In questa prospettiva non ci basta disporre semplicemente di una grafia comune per tutti i dialetti del sardo, come ha proposto qualcuno (in modo fondato e argomentato, in particolare, R. Bolognesi).

Non è solo questione di sapere come scrivere ciascuno nel proprio sardo.

Primo, perché non è detto che tutti abbiano un proprio sardo.

Secondo, perché dobbiamo considerare tutti coloro che il sardo devono impararlo da zero, sardi o non sardi che siano.

E terzo, ma di grande rilievo, perché una grafia comune per scrivere qualsiasi sardo non ci aiuta a risolvere i problemi in cui ci imbattiamo nell’uso pratico.

Dico questo non in via di principio, in teoria, ma sulla base dell’esperienza, dopo anni di pratica con la lingua sarda, soprattutto nella traduzione di molti testi, diversi per lunghezza, contenuto e destinatario.

Non prendo affatto in considerazione l’idea di dividere la lingua sarda in due o più parti, come se in Sardegna ci fossero due o più lingue sarde.

Questo orientamento, che pure esiste, mi sembra un grande errore storico, sociale e prima di tutto politico.

Ci serve invece una lingua sarda unitaria, standardizzata e ufficiale che possa essere usata ovunque, dalle etichette dei prodotti di consumo, alle voci enciclopediche, ai libri scolastici, ai social media, ecc. ecc.

So bene che parlare di “lingua standard” fa venire la pelledoca a molti sardofoni. Per lo spavento, non per la felicità. E tuttavia non abbiamo altro mezzo per arrivare a una soluzione.

Una lingua standard significa una grammatica, una morfologia, una sintassi, regole ortografiche e di uso, un lessico.

E, su un altro piano, un ente pubblico, accademico, autonomo, adeguatamente finanziato, senza partiti e politici di mezzo, che guidi il processo e lo garantisca, lo sorvegli e avvii le varie operazioni necessarie.

Cosa dovrebbe fare un ente accademico del genere?

Per esempio una nuova ricerca socio-linguistica, dopo quella del 2006.

Per esempio una ricerca lessicologica e la redazione di un atlante linguistico della Sardegna, aggiornato ed esaustivo.

Per esempio un dizionario generale, in cui sia codificata la morfologia delle parole che compongono il lessico standardizzato (scegliendo i due o tre geosinonimi più diffusi, quando ce ne siano molti, ecc.).

Alcune di queste cose esistono già, in tutto o in parte. Non è necessario fare tutto il lavoro da capo.

Disponiamo di un’elaborazione avanzata e di un impiego durevole con la LSC, al di là del fatto che non piaccia a qualcuno.

Posso confermare, per quanto mi riguarda e in base alla mia esperienza, che dal lato pratico la LSC si è rivelata un esperimento efficace.

Ma esiste anche l’elaborazione di Is Arrègulas, che può contribuire al lavoro di standardizzazione. E in ogni caso la proposta grafica di R. Bolognesi offre alcune soluzioni interessanti per mediare tra le diverse opzioni.

Una cosa importante è che non ci facciamo bloccare da idee ostinate di differenzialismo a tutti i costi.

È necessario abbandonare le proposte di grafie stupefacenti, di ortografie esotiche e altre cose del genere. Sono strade senza uscita, non servono a nulla di buono.

Una lingua standard deve poter essere imparata con facilità da tutti, specialmente da chi è alfabetizzato in italiano, ossia tutti i sardi.

Non deve spaventarci l’idea di dotarci di una lingua sarda standard, soprattutto se teniamo conto delle acquisizioni della inguistica e della socio-linguistica contemporanea.

Può suonare come una scelta artificiale, ma non lo è. Nessuna lingua, nel mondo, ha ottenuto l’ufficializzazione in virtù di caratteristiche intrinseche. O perché chi la usava abbia deciso di puntare su una grafia comune ai diversi dialetti di un sistema linguistico.

Tutte le lingue standardizzate e ufficiali sono costruite, sono artificiali, sono imposte dall’alto, spesso persino in modo autoritario.

Noi abbiamo la possibilità storica di elaborare questa soluzione in modo condiviso, ragionandone insieme e decidendo esclusivamente per il bene della lingua sarda e non per la gloria di qualcuno.

Senza una lingua standardizzata comune non usciremo mai dall’angolo in cui ci siamo intrappolati. Né abbiamo la speranza di vedere un giorno il sardo usato a scuola o riconosciuto tra le lingua ufficiali a livello internazionale.

Ho pochi dubbi, riguardo questo aspetto della questione. È una faccenda pragmatica, ripeto.

I miei dubbi riguardano il modo in cui ottenere il risultato voluto.

A me piacerebbe un modo partecipativo, col coinvolgimento di tutti gli interessati, coloro che lavorano con la lingua sarda, a qualsiasi titolo.

E anche sotto questo aspetto non siamo messi male. Si è già svolta, pochi anni fa, una Conferenza Aperta, pubblica, su questa tematica, e ha fornito risultati molto interessanti. Non è stata ancora pubblicata, ma il lavoro è stato realizzato. Questa, per dire, è una ottima base di partenza.*

Ma, al di là di questo, e tenendo conto di ciò che emerge dai processi partecipativi, dovranno essere il linguisti e gli esperti in materia a proporre la soluzione.

Eliminiamo dal campo i possibili equivoci: stiamo parlando di una scelta politica. Ma che in fondo ha un contenuto linguistico. Non mi azzardo neanche per sogno a sostenere che è facile.

E tuttavia non vedo altra strada da prendere.

Almeno se vogliamo che il sardo sia uno strumento di emancipazione sociale e culturale, che ritrovi la dignità e la libertà e che sia un patrimonio di tutti i sardi, in Sardegna e nel mondo.

Perché non è solo questione di identità. È, forse prima di tutto, questione di democrazia, di diritti e persino di opzioni economiche e sociali nuove.

Servono competenza, consapevolezza politica e grande amore per la nostra terra e la nostra gente. E bisogna imparare ad affrontare il dissenso, a confrontarci rispettando le posizioni differenti.

È un compito che spetta a noi, al nostro tempo. Attendere due generazioni per metterci mano potrebbe essere troppo tardi.

Questa è la mia proposta. È una proposta, non un’imposizione (o così o nulla). Va articolata di più e verificata. Chiunque, se è interessata/o e ha argomenti da proporre, pro o contro, ha la piena facoltà di discuterne.

L’importante è che la discussione riprenda e che sia diretta verso una soluzione generale, pragmatica e condivisa.

*ERRATA CORRIGE I materiali della Conferenza Aperta in realtà sono stati pubblicati. Non lo sapevo. Chiedo scusa. Confidiamo che il libro che li contiene sia condivido e che vi sia un’adeguata riflessione in merito.

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.